Strona główna Region Służba Więzienna oferuje etaty

Służba Więzienna oferuje etaty

W ZK w Czarnem i podległych mu oddziałach zewnętrznych w Szczecinku i Złotowie poszukiwanych jest 30 osób do służby w dziale ochrony.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie prowadzi aktualnie nabór uzupełniający do służby w SW. W samym Zakładzie Karnym w Czarnem i podległych mu oddziałach Zewnętrznych w Szczecinku i Złotowowie do obsadzenia będzie łącznie 30 etatów w dziale ochrony na stanowisku strażnika. Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które spełniają warunki formalne oraz nie mają problemów ze zdrowiem.

Podstawowe wymagania od kandydata, który ubiega się o przyjęcie do Służby Więziennej:

  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacji mundurowej,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność.

Służba na stanowisku strażnika działu ochrony polega m.in. na:

  • nadzorowaniu osadzonych poza oddziałem mieszalnym np. na placu spacerowym, w miejscu zatrudnienia, w trakcie zajęć praktycznych realizowanych w ramach nauczania osadzonych,
  • doprowadzaniu osadzonych po terenie jednostki penitencjarnej np. do lekarza, magazynu, na zajęcia resocjalizacyjne,
  • pełnieniu służby wartowniczej na posterunkach uzbrojonych,
  • nadzorowaniu sytuacji w zakładzie karnym poprzez system monitoringu.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne tutaj: Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego SW w Koszalinie.
Osoby zainteresowane naborem składają dokumenty elektronicznie: rekrutacja.oiswkoszalin@sw.gov.pl
lub tradycyjną pocztą z dopiskiem na kopercie „Nabór nr 13/2022” pod adres :

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
ul.Młyńska 69
75-950 Koszalin

Wymagane dokumenty:

Termin złożenia dokumentów: do 7 października 2022r. Osobom zainteresowanym sugerujemy nie zwlekać ze złożeniem dokumentów, zwłaszcza w tych wysyłanych tradycyjną pocztą, gdyż decyduje ich data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie

Podjęcie służby w SW może być dobrym pomysłem dla osób poszukujących ciekawej, a jednocześnie stabilnej pracy. Wybór tej ścieżki zawodowej może być atrakcyjny zwłaszcza dla młodych osób, gdyż w służbach mundurowych pierwsze uprawnienia emerytalne zdobywa się po 25 latach służby.

Stanowisko strażnika działu ochrony z reguły nie jest docelowym stanowiskiem, na którym pełni się służbę w SW. Po kilku latach służby istnieje możliwość awansowania na stanowisko oddziałowego. W przypadku osób, które wyróżniają się wynikami w pracy i zaangażowaniem w pełnieniu obowiązków dalsza kariera może polegać na awansie na stanowisko dowódcy zmiany, inspektora działu ochrony itd. Osoby o ponadprzeciętnej sprawności fizycznej mogą być przydzielone do Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, które są elitarnymi pododdziałami SW (jedna z takich grup stacjonuje w Zakładzie Karnym w Czarnem). Część funkcjonariuszy na stanowisko strażnika pełni służbę jako przewodnicy psów specjalnych. Współdziałając z tymi psami spędzają większość czasu poszukując narkotyków w zakładzie karnym lub pełniąc służbę wartowniczą.

Początek służby w SW na stanowisku strażnika może być również dobrym wyborem dla osób, które są w trakcie studiów zaocznych lub planują podjąć takie studia, aby po ich ukończeniu podjąć pracę na stanowiskach wymagających specjalistycznego wykształcenia np. jako wychowawca w dziale penitencjarnym lub inspektor w działach administracyjnych (finanse, ewidencja, dział kwatermistrzowski). W ten sposób w oczekiwaniu na zwolnienie się danego stanowiska można zdobywać cenne doświadczenie służbowe w pracy w więziennictwie i jednocześnie wyrabiać staż uprawniający do różnych świadczeń, które przysługują osobom pracującym w szczególnych warunkach.

Info: mjr Andrzej Żabski