Strona główna Szczecinek Miasto Szczecinek zakupi dodatkowe komputery

Miasto Szczecinek zakupi dodatkowe komputery

Foto: Andreas Lischka / Pixabay

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, Miasto Szczecinek ogłasza dodatkowy – drugi nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

ZAKRES POMOCY
Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł

Uprawnionymi w programie są tylko i wyłącznie uczniowie* zamieszkujący miasto Szczecinek, którzy nie brali udziału w pierwszym naborze oraz spełniający opisane poniżej warunki programu.

* Uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej i realizująca obowiązek szkolny lub uczęszczająca do jednej ze szkół ponadpodstawowych i realizująca obowiązek nauki. Kandydaci do szkół podstawowych, którzy jeszcze nie podjęli nauki, otrzymają status ucznia dopiero od 1 września i w myśl Programu oznacza to, że jedynie rodzice dzieci uczęszczających do przyszkolnych oddziałów zerowych szkół publicznych, mogą składać oświadczenia przed tą datą. Bez rozpatrzenia zostaną te oświadczenia, które zostały złożone przed 1 września przez rodziców dzieci, które dopiero podejmą naukę w I klasach szkół podstawowych, a nie uczęszczały do przyszkolnych oddziałów zerowych szkół publicznych.

Ze względu na ograniczoną pulę środków (przewidujemy około 40 miejsc) i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu szacowanego wykorzystania środków, nie dłużej niż do 9 września 2022 r.
O końcu naboru, po osiągnięciu limitu miejsc, poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 1. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miasta Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta.
 2. Zgłoszenia rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych (które wynoszą: 102 280,40zł) przeznaczonych na realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
 3. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń. 
 4. Urząd Miasta Szczecinek nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem.
 5. Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń.
 6. Dopiero przyjęcie poprawnego, pełnego zgłoszenia (wraz ze wszystkimi załącznikami) stanowi o kolejności przyznawanych komputerów.

UPRAWNIENI
Uczniowie szkół podstawowych i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich) spełniający łącznie wszystkie warunki:

 1. uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

DOKUMENTY
Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka)
 2. Uwaga! W celu weryfikacji w/w Oświadczeń, należy dołączyć poniższe dokumenty:
 • a) kserokopia legitymacji szkolnej, deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia 
 • b) zaświadczenie ze szkoły poświadczające, iż dany uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 
 • c) Tabela nr 1 – potwierdzająca stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w celu usprawnienia weryfikacji do oświadczenia mogą zostać dołączone dokumenty potwierdzające pokrewieństwo np.: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc. przedstawione w sposób chronologiczny);
 • d) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. W przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w PPGR Miasto wystąpi do KOWR o potwierdzenie zatrudnienia wskazanych w oświadczeniach osób. Brak potwierdzenia przez KOWR zatrudnienia skutkować będzie pozostawieniem złożonego Oświadczenia bez rozpatrzenia.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)
 2. Uwaga! W celu weryfikacji w/w Oświadczeń, należy dołączyć poniższe dokumenty jednoznacznie potwierdzające:
 • a) kserokopia legitymacji szkolnej, deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia
 • b) zaświadczenie ze szkoły poświadczające, iż dany uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 
 • c) Tabela nr 1 – potwierdzająca stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w celu usprawnienia weryfikacji do oświadczenia mogą zostać dołączone dokumenty potwierdzające pokrewieństwo np.: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc. przedstawione w sposób chronologiczny);
 • d) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. W przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w PPGR Miasto wystąpi do KOWR o potwierdzenie zatrudnienia wskazanych w oświadczeniach osób. Brak potwierdzenia przez KOWR zatrudnienia skutkować będzie pozostawieniem złożonego Oświadczenia bez rozpatrzenia.

Weryfikacja odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu szacowanego wykorzystania środków, nie dłużej niż do 9 września 2022 r.

UWAGA!
Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Niezbędne załączniki znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek: link

Info: Urząd Miasta Szczecinek