Strona główna Szczecinek Powiatowe obrady z wiceminister

Powiatowe obrady z wiceminister

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Już po raz 54. spotkali się powiatowi radni. We wczorajszym (23.09) posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska.

Zaraz po otwarciu i przywitaniu przez przewodniczącego Cezarego Jankowskiego radnych oraz gości biorących udział w posiedzeniu, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Każdorazowo zaproszenie do udziału w obradach sesji otrzymują posłowie ziemi szczecineckiej. Ci oczywiście z powodu nadmiaru obowiązków nie zawsze mogą uczestniczyć w posiedzeniach, ale we wczorajszym udział wzięła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska. Minister w swoim wystąpieniu m.in. nawiązując do trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej wojną w Ukrainie – z którą mierzą się wszyscy, samorządy również – przybliżyła działania rządu zmierzające do jej zażegnania i obniżenia kosztów wszędzie tam gdzie są one nieracjonalnie podwyższone. Małgorzata Golińska wspomniała również o środkach jakie rząd desygnuje na wsparcie obronności naszego kraju i rozbudowę armii oraz podziękowała radnym i Zarządowi Powiatu Szczecineckiego za dotychczasową współpracę przy realizacji najróżniejszych inwestycji. Minister zwracając się bezpośrednio do Zarządu, podziękowała także za udzielenie wsparcia finansowego szczecineckiemu Stowarzyszeniu Amazonek. Podczas ostatniego z posiedzeń Zarząd zdecydował o przekazaniu 5 tys. zł na zajęcia rehabilitacyjne członkiń Stowarzyszenia. Odpowiednio wcześniej szczecineckie Amazonki zwróciły się z prośbą o wsparcie do pani poseł, ona z kolei przedstawiła istotę sprawy Zarządowi.

Tuż po Małgorzacie Golińskiej głos zabrał starosta Krzysztof Lis. Starosta również dziękował minister za dotychczasową współpracę i jak podkreślił: Do Powiatu Szczecineckiego nigdy wcześniej nie wpłynęły tak duże środki finansowe na realizację różnego rodzaju inwestycji.

Swoje interpelacje przedłożyło trzech radnych. Andrzej Krawczyk nawiązał do trudnej sytuacji oddziałów psychiatrycznych na terenie całego kraju. Według powszechnej informacji, z powodu braku personelu oraz bardzo niskich wycen świadczeń wynoszących ok. 80 zł, wiele z nich zostało zamkniętych. Radny Krawczyk w kontekście tych doniesień pytał o sytuację związaną z otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego: Czy skompletowano już zespół pracowników? Czy ustalono kwotę wycen świadczeń poszczególnych pracowników? Czy planuje się otwarcie całego kompleksu Centrum, czy będzie robione to sukcesywnie?

Starosta Krzysztof Lis uspokoił radnego Krawczyka wyjaśniając, że w przypadku Centrum Zdrowia Psychicznego Powiatu Szczecineckiego sprawa wygląda zgoła inaczej. Przypomniał, że CZP działać będzie w ramach tzw. pilotażu, a jego pacjentami oprócz powiatu szczecineckiego będą również mieszkańcy powiatu białogardzkiego. Stawka kapitacyjna na jednego mieszkańca wyniesie 104 zł, co w skali roku powinno przynieść przychód w wysokości ok 10,5 mln zł. Powiat Szczecinecki realizuje kontrakt z NFZ od 1 września br., ale z powodu opóźnień z przygotowaniem obiektu po dawnej szkole medycznej, pacjenci są przyjmowani przy ul. Artyleryjskiej, w dawnej szkole budowlanej. Aktualnie jest zatrudnionych 6 psychiatrów, personel jest już prawie skompletowany i finalnie będzie on liczył 63 osoby.   

Wiceprzewodniczący Grzegorz Poczobut odpowiadając na sygnały docierające do niego ze strony mieszkańców ul. Koszalińskiej, zwrócił m.in. uwagę na nieestetycznie wyglądający teren wokół ZST. Ten, biorąc pod uwagę fakt, że szkoła jako nowoczesna placówka jest jedną z wizytówek organu prowadzącego, powinien być zdecydowanie lepiej zagospodarowany. Wiceprzewodniczący dla potwierdzenia swoich słów przedstawił radnym krótki film. Starosta Krzysztof Lis przyznał mu rację i i oznajmił, że po rozmowie z dyrekcją szkoły zlecił już wykonanie niezbędnych prac mających na celu uprzątnięcie i upiększenie terenu wokół szkoły.

Z kolei radny Arkadiusz Górka powołując się na podst. art. 21 ust.9,10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 roku, poz.1432) poprosił o dostarczenie kserokopii umów na świadczenia medyczne zawarte od lipca 2019 do września 2022 r. w których stroną świadczącą usługi medyczne był Jerzy Hardie-Douglas. Ponadto radny zwrócił się z prośbą o podanie zestawienia numerów rachunków lub list wypłat oraz wypłacanych na ich podstawie kwot w rozbiciu na poszczególne miesiące, wraz z kosztami pracodawcy, jeżeli usługi świadczone były na podstawie zlecenia. Jak podkreślił radny Arkadiusz Górka, odpowiedź na zadane zapytanie, będzie skutkowała bezpośrednio jako kwestia wskazana w dyspozycji „sprawy o istotnym znaczeniu dla powiatu i jego mieszkańców”.

Starosta Krzysztof Lis zasięgnąwszy opinii prawnej oznajmił, iż nic nie stoi na przeszkodzie aby radny Górka otrzymał odpowiedzi na swoje zapytania, a tych udzieli prezes spółki Szpital w Szczecinku.  

W  jednym z kolejnych punktów radni podsumowali wykonanie budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2022 r i po raz kolejny zapoznali się z informacją dotyczącą kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej. Warto przypomnieć, że w tegorocznym budżecie Powiatu Szczecineckiego dochody oszacowano na 150.362.622,64 zł, zaś wydatki na 167.055.440,61 zł. W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W budżecie Powiatu, w trakcie 1 półrocza 2022 r. dokonano 4 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 10 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Po zmianach na 30 czerwca 2022 r. plan wydatków został zwiększony do 175.223.872,70 zł, a wykonany w kwocie 73.252.321,14 zł, co stanowi 41,80 % planu.

Zaraz potem radni ponownie pochylili się nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli oraz z działalności za I półrocze 2022 r. W tym czasie komisja przeprowadziła 3 kontrole: w ZST w zakresie funkcjonowania w warunkach zwiększonego naboru uczniów, uchwały budżetowej za 2021 r. – przygotowanie opinii dotyczącej realizacji budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Szczecineckiego oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Szczecinku w zakresie poprawności przeprowadzonych przetargów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022. W żadnym z powyższych przypadków nie stwierdzono uchybień.

W części uchwałodawczej radni podjęli kilkanaście uchwał:

  1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2022,
  2. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2022-2024”,
  3. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2022 – 2036,
  4. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 r. – Radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości 11.936.879,24 zł. Jest to niezbędne dla realizacji inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2022 – 2024. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2032 – 2036, z dochodów własnych powiatu.
  5. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Szczecinecki na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Na mocy uchwały czas świadczenia rzeczonej pomocy został przedłużony do 31 października br.
  6. w sprawie przystąpienia Powiatu Szczecineckiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Stowarzyszenie zrzesza gminy i powiaty. Prowadzi długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej. Do głównych celów Stowarzyszenia należą: wspieranie i rozwijanie samorządności gmin, reprezentowanie interesów gmin, wspomaganie współpracy między gminami, pomaganie gminom w ich codziennej działalności, informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.
  7. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 – Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Szczecinecki otrzymał kwotę 3.653.994,00 zł. 660.000,00 zł zostanie wydatkowane na realizację zadań zakresu rehabilitacji zawodowej, 1.307.274,00 zł. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zaś 1.686.720,00 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
  8. w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Szczecinecki – szczegółowe informacje TUTAJ.
  9. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Szczecineckiego,
  10. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki.

Info: Piotr Rozmus