Strona główna Szczecinek Ostatnie obrady w Powiecie

Ostatnie obrady w Powiecie

W siedzibie Starostwa Powiatowego, wczoraj w trybie online odbyła się finałowa w tym roku sesja Rady Powiatu w Szczecinku.

Ostatnia sesja w roku nazywana jest potocznie porządkującą. Radni podejmują m.in. uchwały w sprawie zaoszczędzonych podczas realizacji inwestycji środków finansowych przesuwając je na inne zadania oraz wskazują te wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki niewygasające to takie, które…nie wygasają z upływem roku budżetowego i można będzie podjąć ich realizację w roku następnym.

T trakcie obrad podjęto następujące uchwały:

 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2022,
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2022-2024”,
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2022 – 2036,
 • w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki,
 • w sprawie wysokości opłat  za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2023,
 • w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2024”
 • w sprawie udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej (dot. rewitalizacji jeziora Trzesiecko),
 • w sprawie udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację imprezy sportowej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku w 2023 roku,
 • w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2023 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku na 2023 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku na 2023 rok.

Info: Piotr Rozmus