Strona główna Barwice Z Barwic do Przybkowa po nowej drodze

Z Barwic do Przybkowa po nowej drodze

Zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie odcinka drogi powiatowej łączącej Barwice z Przybkowem. Trasą podróżuje się bezpiecznie i komfortowo.

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na długości ogółem 1,747 km z podziałem na dwa odcinki drogi w obszarze wiejskim. Środkowa część nie była remontowana ze względu na lepszy i niewymagający interwencji stan nawierzchni.

Wzmocniono nawierzchnię nakładką bitumiczną składającą się z dwóch warstw. Istniejące zjazdy, chodniki oraz parkingi z kostki betonowej zostały wyregulowane na długości zgodnej z planem zagospodarowania terenu. Podobnej regulacji uległa nawierzchnia z kostki betonowej, płyt betonowych oraz krawężniki i obrzeża. Istniejące zjazdy bitumiczne zostały częściowo sfrezowane oraz wyremontowane. Zjazdy gruntowe podniesiono do nowej niwelety warstwą kruszywa łamanego. Pobocza ziemne uzupełniono humusem oraz obsiano trawą. Studzienki oraz wpusty deszczowe wyregulowano na wysokość.

Całkowita wartość inwestycji to 1.229 105,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022 w kwocie 589.634,44 zł co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Info: Piotr Rozmus