Strona główna Gmina Szczecinek Fundusz sołecki w Gminie Szczecinek

Fundusz sołecki w Gminie Szczecinek

Doposażenie świetlicy, placu zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, remont chodnika – to tylko przykłady zadań, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Gminy Szczecinek do realizacji w ramach „Funduszu sołeckiego” w 2023 roku. Jakie potrzeby zostaną zgłoszone do wykonania w roku następnym? O tym, co jest potrzebne i na co warto przeznaczyć pieniądze z budżetu Gminy, będzie można zdecydować podczas zebrań wiejskich, które odbędą się już we wrześniu.

O tym, że warto wziąć udział w takim zebraniu, przekonuje Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

– Zapraszam do czynnego udziału w zebraniach wiejskich, ale też do zgłaszania odpowiednich propozycji, które mogą zyskać aprobatę zebrania wiejskiego i będą sfinansowane z budżetu Gminy Szczecinek. Chciałbym, aby to właśnie jak największa liczba mieszkańców naszej Gminy wyraziła swoją opinię, na co konkretnie mają być przeznaczone pieniądze z budżetu – przekonuje Wójt Ryszard Jasionas.

Aby dane sołectwo mogło skorzystać ze środków z „Funduszu sołeckiego”, konieczne jest złożenie przez sołtysa Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2023 roku wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie. Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy Szczecinek podkreśla, że „Fundusz sołecki” warto potraktować tak, jak w innych samorządach „Budżet obywatelski”.

– Chciałbym, żeby zdecydowanie mieszkańcy w większości uczestniczący w zebraniach wiejskich podjęli decyzję, na co mają być przeznaczone pieniądze z budżetu Gminy. Nie zostawiajmy tej decyzji innym –  zaznacza Ryszard Jasionas.

Informację o tym, jak będzie się przedstawiał harmonogram zebrań, będzie można znaleźć u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Szczecinek.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska