Strona główna Gmina Szczecinek Inwestycje w Grąbczynie i Gałowie

Inwestycje w Grąbczynie i Gałowie

Gmina Szczecinek przygotowuje się do kolejnych dużych inwestycji, które docelowo mają służyć mieszkańcom i poprawić jakość ich życia. Stosowne wnioski na sfinansowanie przedsięwzięć zostały właśnie złożone.

Mowa o dwóch zadaniach. Pierwsze to budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grąbczyn. Drugie zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo.

Realizacja projektu w Grąbczynie umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej, a także wpłynie na zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego na terenie Gminy Szczecinek. Dzięki wspomnianemu przedsięwzięciu wzrośnie liczba osób korzystających z nowego systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na obszarze gminy.

Koszt inwestycji został oszacowany na 2,5 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 50 tys. zł. Przewidywany czas realizacji zadania to 12 miesięcy.

Zadanie drugie, czyli budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo, ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu, udziału w spotkaniach, zebraniach wiejskich bądź wydarzeniach kulturalnych. Świetlica będzie swoistą bazą integracji środowiska lokalnego.

Koszt tej inwestycji ma wynieść 2 mln zł. Wkład własny Gmina oszacowała na 40 tys. zł. Kwota wnioskowanych środków to zatem 1 960 000,00 zł. Planowany czas realizacji zadania ma się zamknąć w 12 miesiącach.

– Zarówno jeśli chodzi o inwestycję w Grąbczynie, jak i zadanie, które ma być zrealizowane w Gałowie, jesteśmy przygotowani – podkreśla Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

– Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przystąpimy do realizacji tych zadań niezwłocznie, oczywiście, o ile spotkają się one pozytywnym przyjęciem ze strony osób, które będą te wnioski oceniać – informuje Ryszard Jasionas.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska