Strona główna Gmina Szczecinek Wotum zaufania dla Wójta Gminy Szczecinek

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Szczecinek

W piątek, 16.06 Rada Gminy Szczecinek udzieliła Wójtowi Ryszardowi Jasionasowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Radni byli jednomyślni.

Prezentację przeprowadzonych w 2022 roku inwestycji omówił Zastępca Wójta Kazimierz Harasym. Natomiast Wójt Ryszard Jasionas przedstawił najważniejsze szczegóły sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

I tak: uchwalony 29 grudnia 2021 budżet Gminy Szczecinek zakładał dochody na poziomie 61 716 388,85 zł, wydatki – 60 450 460,59 zł i nadwyżkę – 1 265 928,26 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano szeregu zmian, które zostały wprowadzone 11 uchwałami Rady Gminy Szczecinek i 21 zarządzeniami. Po wprowadzeniu zmian budżet pod koniec roku kształtował się następująco: dochody – 63 677 701,54 zł, wydatki – 64 714 767,69 zł, deficyt – 1 037 066,15 zł. 

W 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 62 903 250,93 zł, co stanowi 98,78 proc. planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 59 173 174,56 zł, to jest 91,44 proc. planu. Wydatki majątkowe w wysokości 10 333 961,78 zł zostały poniesione na realizację 62 zadań inwestycyjnych. 

Budżet w 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 730 076,37 zł. Główną przyczyną wygenerowania wyższej niż zakładano nadwyżki budżetowej było m.in. otrzymanie przez Gminę w czwartym kwartale środków z Ministerstwa Finansów w wysokości 2 888 418,57 zł jako dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 4 440 989,45 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 roku wyniósł 7,06 proc. i jest niższy od wskaźnika zadłużenia z roku 2021 o 3,40 proc.

Co ważne, w ubiegłym roku udało się pozyskać środki zewnętrzne na kwotę ponad 11,4 mln zł. Pozwoliło to na realizację szeregu ważnych dla Gminy Szczecinek inwestycji. Wśród istotnych zadań inwestycyjnych w 2022 r. znalazły się zadania dotyczące przebudowy dróg, budowy infrastruktury turystycznej, zakupu sprzętu komputerowego czy uruchomienia czwartego gminnego Klubu Senior+ w Parsęcku. Na tej liście znalazła się też m.in. budowa świetlicy w Omulnej, termomodernizacja budynku OSP w Drężnie, budowa remizy w Parsęcku, zakup dwóch agregatów prądotwórczych czy zakup samochodu dla OSP Gwda Wielka.

To również znacznie więcej wniosków i pieniędzy dotyczących coraz bardziej popularnego programu Aktywny Mieszkaniec, aktywizującego lokalną społeczność. W ramach programu m.in. doposażono gminne świetlice oraz place zabaw.

Wójt Ryszard Jasionas podkreślił, że miniony rok był bardzo specyficzny, zarówno jeśli chodzi o kwestię planowania i realizacji budżetu. Wójt zwrócił się również do radnych Rady Gminy Szczecinek oraz do pracowników urzędu, dziękując im za współpracę.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska