Strona główna Region Konwent Powiatów obradował w Siemczynie

Konwent Powiatów obradował w Siemczynie

W Pałacu Siemczyno odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Na wspólnym posiedzeniu spotkali się starostowie oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa. Przypomnijmy, że gremium od 2007 roku przewodzi Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

Podczas posiedzenia poruszono wiele ważnych tematów. Wśród nich znalazł się m.in. ten dotyczący możliwości przebudowy przez samorządy powiatowe dróg w ramach nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Do podziału na 18 powiatów ziemskich z województwa zachodniopomorskiego jest nieco ponad 15 mln euro, czyli ok 3.8 mln zł na jeden samorząd. Warunkiem ubiegania się o te środki jest dostępność przebudowywanego odcinka drogi do tzw. sieci TEN-T, a więc Transeuropejskiej Sieci Transportowanej w skład, której wchodzą szlaki drogowe (łączące się z drogami ekspresowymi), kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej. TENT-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

Krzysztof Lis jako przewodniczący wystąpił do wszystkich starostów o przedstawienie głównych zadań inwestycyjnych oraz jednego rezerwowego. Zostaną one przedłożone marszałkowi województwa zachodniopomorskiemu Olgierdowi Geblewiczowi 12 czerwca. Ponadto, starosta zamierza również zaznaczyć w oficjalnym stanowisku Konwentu, że rzeczone środki w wysokości wspomnianych 15 mln euro są niewystarczające do realizacji wszystkich najpilniejszych zadań.

Powiat Szczecinecki również przedłoży do realizacji dwie inwestycje: główną, jaką jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1296Z odc. Omulna-S11 (koszt zadania 5.1 mln zł) oraz rezerwową na odcinku Jeleń-Ciemino (koszt zadania 10 mln zł).

Wśród pozostałych poruszanych przez oba gremia spraw znalazły się m.in. te dotyczące planowanych naborów na projekty EFS dla gmin i powiatów oraz propozycje zmian do sposobu naliczania środków finansowych na aktywne formy aktywizacji zawodowej w algorytmie dla Powiatowych Urzędów Pracy, współpracy pomiędzy samorządami w projektach FEPZ 2021-2027 w obszarach polityki społecznej oraz możliwości finansowania projektów transgranicznych w ramach Program Interreg Europa 2021-2027.

Info: Piotr Rozmus