Strona główna Szczecinek Ambitny budżet na trudne czasy

Ambitny budżet na trudne czasy

Rok 2023 to trudny rok dla wielu samorządów w Polsce, głównie ze względu na sytuację geopolityczną, rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej, duży wzrost płacy minimalnej, jak również galopującą inflację. Zarząd Powiatu również musiał się zmierzyć z tymi trudnościami i przygotował ambitny projekt budżetu na trudne czasy.

W 2023 roku na inwestycje Powiat Szczecinecki zamierza wydać ponad 36 mln zł! Nie byłoby to możliwe gdyby nie środki zewnętrzne pochodzące chociażby z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pozyskaniu których samorząd wsparła wiceminister Małgorzata Golińska. Zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej przyszłorocznemu planowi finansowemu Powiatu Szczecineckiego.

Ten po stronie dochodów zamyka się rekordową kwotą 167.812.384,55 zł. Szacowana suma wydatków to 169.047.825,37 zł. Przychody budżetu planuje się na poziomie 7.807.241,02 zł,rozchody w kwocie 6.571.800,20 zł.

Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne sumy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2023 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 55.349.791,84 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 19.609.712,12 zł, kulturę fizyczną i sport  16.847.342,00 zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 683.300,00 zł.

Na pomoc społeczną samorząd powiatowy przeznaczy 12.469.750,00 zł. To m.in. środki zaplanowane na funkcjonowanie DPS, PCPR oraz dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zabezpieczono kwotę 5.655.400,00  zł . To z kolei fundusze na funkcjonowanie PUP, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W 2023 r. Powiat Szczecinecki zamierza wydać na zadania inwestycyjne  33.228.905,68 zł, tj. ponad 21% wszystkich wydatków budżetu.

12.178.703,73 zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Warto przypomnieć, że jedną z nich Powiat Szczecinecki będzie mógł zrealizować dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł. Mowa tu o przebudowie drogi powiatowej Nr 1250Z w miejscowości Krosino.

Wśród innych najważniejszych zadań drogowych, które Powiat Szczecinecki zamierza realizować  w przyszłym roku znalazła się m.in. przebudowa  drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno – Stępień. Koszt inwestycji to 1.416.255,67 zł  z czego 708.127,83 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny wyniesie  708.127,84 zł. Kolejnym zaplanowanym zadaniem jest przebudowa  drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno – Stępień – II etap. Koszt inwestycji to 3.572.545,00 zł, z czego 2.870.586,00 zł stanowić będzie dofinansowanie. Wkład własny wyniesie 701.959,00 zł.

Innym istotnym drogowym przedsięwzięciem będzie budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Bornem Sulinowie. W tym przypadku koszt zadania wyniesie 998.791,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 499.395,50 z RFRD.

Kolejnym zadaniem drogowym będzie remont odcinka drogi powiatowej Nr 1270Z od drogi powiatowej Nr 1266Z do przejazdu kolejowego w miejscowości Wielawino. Koszt zadania oszacowano na 2.154.066,06 zł. Powiat Szczecinecki otrzyma na jego realizację wsparcie w wysokości  1.077.033,03 zł z RFRD. Z własnych środków wyasygnuje taką samą kwotę.

Jeśli mowa o inwestycjach drogowych to należy również wspomnieć o modernizacji dróg powiatowych oraz o ciągach komunikacyjnych na drogach powiatowych. Koszt zdań to 350.000,00 zł i  w 2023 roku Powiat Szczecinecki zrealizuje je w ramach środków własnych.

Na budowę i przebudowę obiektów sportowych w przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 16.000.000,00 zł. Jednym z  zadań będzie budowa hali sportowo-widowiskowej przy ZST w Szczecinku. Koszt zadania to 8.000.000,00 zł, przy czym aż 3.000.000,00 zł to dofinansowanie jakie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach FRKF. Wkład własny samorządu wyniesie 5.000.000,00zł. Kolejnym z  zadań będzie przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno- bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią jako Powiatowe Centrum Sportu. Koszt zadania to 8.000.000,00 zł, przy czym aż 7.200.000,00 zł to dofinansowanie jakie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach Polskiego Ładu. Wkład własny samorządu wyniesie 800.000,00zł.

Na budowę i modernizację obiektów w przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 6.016.700,00 zł. Jednym znajważniejszych zadań będzie budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w ZS Nr 6 i ZST w Szczecinku. Koszt zadania to 3.426.700,00 zł, przy czym aż 3.332.000,00 zł to dofinansowanie jakie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach Polskiego Ładu. Wkład własny samorządu wyniesie 94.700,00 zł.

Inne  ważne zadanie ujęte w przyszłorocznym planie finansowym to rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP PSP w Szczecinku. Koszt zadania to 2.210.000,00 zł w całości zostanie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa.

Przyszłoroczny budżet przewiduje również modernizację – remont klatek schodowych Starostwa Powiatowego za kwotę 100.000,00 zł. Tę inwestycję Powiat Szczecinecki zamierza zrealizować w ramach środków własnych. Podobnie będzie wyglądała sprawa dotycząca innych zadań, a mianowicie modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku DPS w Bornem Sulinowie – w tym przypadku samorząd wyasygnuje z własnego budżetu 100.000,00 zł oraz dostosowanie budynku SM spółka z o.o w Bornem Sulinowie do przepisów p-poż – za kwotę 150.000,00 zł.

W 2023 roku Powiat Szczecinecki zamierza zakupić niezbędny sprzęt za łączną kwotę 760.208,00 zł, który w większości trafi do Powiatowego Zarządu Dróg. Mowa tu przede wszystkim o dostawie odśnieżarki, kosiarki, samochodu ciężarowego oraz posypywarki za łączną kwotę 316.000,00 zł. Samorząd powiatowy planuje także zaopatrzyć Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie w sprzęt medyczny wart 200.000,00 zł, mobil-stację w DPS Borne Sulinowo na kwotę 180.208,00 zł (z dofinansowaniem z LGD w kwocie 113.393,00 zł), oraz zakup tarczociągu i wyposażenia kuchni do ZS Nr 7 w Białym Borze na kwotę 64.000,00 zł.

Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych pochłonie 540.00,00 zł.  Ważnymi  zadaniami w tym obszarze będzie zakup  autobusu  oraz 9 miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 390.000,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne pochłoną 733.293,95 zł. Na niezbędną dokumentację techniczną i projektową samorząd zarezerwował   300.000,00 zł. Ważnym zadaniem będzie realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” za 83.293,95 zł. Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody to koszt 150.000,00 zł przy 50% pożyczce  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku KP Borne Sulinowo kosztować będzie 200.000,00 zł.

Jak widać przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego prezentuje się niezwykle ambitnie. Obecnie dokument został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i czeka na jej pozytywną  ocenę. Teraz pozostaje jedynie czekać na sesję budżetową, na której radni pochylą się nad uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Szczecineckiego. Ta odbędzie się pod koniec grudnia 2022 r.

Info: Piotr Rozmus