Strona główna Szczecinek Apteki wracają do obowiązkowych dyżurów

Apteki wracają do obowiązkowych dyżurów

O tym jak ważny jest całodobowy dostęp do leków nie trzeba nikogo przekonywać. Gdy okazuje się jednak, że apteka, która powinna pełnić dyżur w porze nocnej, nie robi tego, może to mieć poważane konsekwencje dla ludzkiego zdrowia i życia. Po interwencji starosty Krzysztofa Lisa i Zarządu Powiatu Szczecineckiego, mieszkańcy naszego regionu już nie muszą się o to martwić.

Zgodnie z ar.t 94 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne, to Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty, określa w drodze uchwały rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu.

Pod koniec 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Szczecinku wpłynęły pisma przedłożone przez przedstawicieli części szczecineckich aptek. Aptekarze poinformowali w nich, że nie będą pełnić dyżurów nocnych i świątecznych określonych w uchwale Rady Powiatu w Szczecinku. Niedługo potem do urzędu zaczęły napływać skargi i zażalenia mieszkańców powiatu szczecineckiego, zgłaszających, że nie mogą zakupić leków w porze nocnej. Bardzo często przytaczano w nich sytuacje, w których lek potrzebny był dla dziecka, a najbliższa apteka była dostępna w promieniu 70 kilometrów.

Starosta Krzysztof Lis oraz Zarząd Powiatu podjęli natychmiastową interwencję w tej sprawie. Wobec aptek, które powinny pełnić dyżury nocne podjęto czynności sprawdzające. W ich wyniku okazało się, że cześć z nich nie pełni nocnych dyżurów. O tym fakcie Zarząd Powiatu poinformował Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie, składając wniosek o podjęcie działań w trybie art. 103 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo farmaceutyczne, mających na celu cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wobec aptek, które nie wywiązują się i nie zamierzają się wywiązać z obowiązku pełnienia nocnych dyżurów. Zapadły stosowne decyzje, ale część aptek z terenu Szczecinka złożyła odwołania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten jednak podtrzymał prawie wszystkie decyzje Wojewódzkiego Inspektora.

W maju 2022 roku właściciele 4 aptek ze Szczecinka zaskarżyli uchwałę Rady Powiatu dotyczącą rozkładu pracy aptek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Pod koniec października 2022 zapadł wyrok oddalający skargę.

Jesienią 2022 roku Zarząd Powiatu zdecydował o powtórnym przeprowadzeniu czynności sprawdzających aptek z terenu Szczecinka. W ich wyniku stwierdzono, że na 13 aptek, zaledwie 5 pełniło nocne dyżury zgodnie z aktualną uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku. (Na terenie miasta funkcjonowało wówczas 15 aptek). W związku z tym Zarząd Powiatu Szczecineckiego złożył do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie wniosek o cofnięcie zezwoleń do prowadzenia działalności 8 podmiotom z terenu Szczecinka, które nie wywiązywały się z obowiązku prowadzania nocnych dyżurów. W konsekwencji ZWIF wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 2 z nich, natomiast wobec 6 aptek wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności.

W marcu br. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie poinformował Zarząd Powiatu Szczecineckiego, iż zgłoszone wcześniej apteki, które nie pełniły nocnych dyżurów, zaczęły to robić zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku. W związku z tym umorzono prowadzone wobec nich postępowania. Z posiadanej dokumentacji wynika, że z 15 funkcjonujących na terenie Szczecinka aptek, 12 pełni dyżury nocne. Wobec pozostałych 3, nadal toczą się postępowania administracyjne.

Sprawa związana z pełnieniem nocnych dyżurów przez apteki z terenu Szczecinka trwała bez mała 1.5 roku. Na szczęście dzięki interwencji starosty Krzysztofa Lisa i Zarządu Powiatu zakończyła się pomyślnie, a mieszkańcy naszego regionu nie muszą się martwić, że w sytuacji kryzysowej napotkają zamknięte drzwi. Warto na zakończenie pokusić się o drobną konkluzję. Każda działalność związana z ochroną zdrowia i ludzkiego życia, powinna być utożsamiana ze swego rodzaju misją i to właśnie takimi wartościami, podobnie jak lekarze powinni w pierwszej kolejności kierować się właściciele aptek.