Strona główna Region Budżet 2024 w powiecie: rekordowe inwestycje

Budżet 2024 w powiecie: rekordowe inwestycje

Kończący się powoli rok 2023 nie był dla samorządów czasem łatwym, a mimo to Powiat Szczecinecki przeznaczył na inwestycje ponad 36 mln zł, realizując wiele ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Przyszły rok będzie pod względem inwestycyjnym absolutnie rekordowy, bowiem samorząd powiatowy planuje na nie wydać ponad 64 mln zł! Niektóre z zadań będą stanowiły kontynuacje tych rozpoczętych w roku bieżącym, zdecydowana jednak większość to zupełnie nowe projekty. Ich realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki zewnętrzne o które Powiat Szczecinecki sukcesywnie zabiegał. Przyjrzyjmy się zatem projektowi budżetu na 2024 rok.

Ten po stronie dochodów zamyka się rekordową kwotą 221.197.528,68 zł. Szacowana suma wydatków to 225.554.796,64 zł. Przychody budżetu planuje się na poziomie 12.116.150,35 zł, a rozchody w kwocie 7.758.882,39 zł.

Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne sumy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2024 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 65.929.209,44 złedukacyjną opiekę wychowawczą 25.122.983,18 złkulturę fizyczną i sport 30.141.100,00 zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego1.706.712,00 zł.

Na pomoc społeczną samorząd powiatowy zabezpieczył 14.754.523,00 zł. To m.in. środki zaplanowane na funkcjonowanie DPS, PCPR oraz dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zapisano kwotę 6.694.685,00 zł . To z kolei fundusze na funkcjonowanie PUP, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W 2024 r. Powiat Szczecinecki zamierza wydać na zadania inwestycyjne rekordowe 64.076.223,03 zł tj. ponad 28 % wszystkich wydatków budżetu! A oto najważniejsze z nich:

27.112.068,90 zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Jednym z najistotniejszych zadań będzie realizacja III etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 3581Z na odcinku Drężno -Stępień wraz przebudową przepustu. Koszt przedsięwzięcia to 10.662.500,00 zł. Źródła finansowania: 5.331.250,00 zł – rezerwa subwencji ogólnej, 5.331.250,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Wśród innych najważniejszych zadań drogowych, których realizację Powiat Szczecinecki zamierza rozpocząć w 2024 roku znalazła się m.in. przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo Barwice. Koszt całego przedsięwzięcia to 12.759.270,75 zł. W kolejnych 12 miesiącach na jego realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przeznaczone 6.379.635,37 zł.

Innym zaplanowanym zadaniem jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1267Z na odcinku od miejscowości Spore do miejscowości Nowe Gonne, do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11. Koszt inwestycji to 5.379.925,00 zł. Realizacja zadania zostanie dofinansowana kwotą 2.500.000,00 złz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz kwotą 2.663.329,00 zł w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład własny samorządu powiatowego wyniesie 216.596,00 zł.

Inwestycją na którą z utęsknieniem czekają zwłaszcza mieszkańcy gminy Borne Sulinowo jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1298Z przy ulicy Orła Białego. Koszt zadania to 1.285.689,72 zł. Dofinansowanie w wysokości 1.013.168,90 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jeśli mowa o inwestycjach drogowych to należy również wspomnieć o planowanych remontach zniszczonych dróg powiatowych. Te zadania pochłoną 2.105.264,00 zł2.000.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z własnych środków Powiat Szczecinecki wyasygnuje 105.264,00 zł.

Na zadania dotyczące budowy i przebudowy obiektów sportowych Powiat Szczecinecki przeznaczy 28.503.650,00 zł. Samorząd będzie kontynuował realizację dwóch sztandarowych zadań: Budowę hali widowiskowo sportowej przy ZST w Szczecinku (Kwota:7.753.000,00 zł7.253.000,00 zł – środki własne, 500.000,00 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz przebudowę i rozbudowę budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu (Kwota:11.030.000,00 zł3.830.000,00 zł – środki własne, 7.200,000,00 zł– Rządowy Fundusz Polski Ład).

Następnym istotnym zadaniem na realizację którego czekają uczniowie SOSW w Szczecinku będzie budowa hali sportowej przy ośrodku oraz adaptacja starej sali gimnastycznej na gabinety rewalidacyjne. Ogólny koszt zadania to 10.141.150,00 zł. W przyszłym roku samorząd powiatowy przeznaczy na nie 7.400.000,00 zł (4.500.000,00 zł – PFRON, 2.900.000,00 zł – FRKF)

Kolejne z przedsięwzięć przewiduje zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 i. KEN w Szczecinku. Koszt: 1.606.011,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w ramach programu Olimpia 948.500,00 zł, środki własne 657.511,00 zł).

W przyszłym roku modernizacji zostaną poddane dwa boiska (orliki), które powstały w 2012 roku. Koszt zabiegów modernizacyjnych to 714.639,00 złz czego 357.320,00 zł stanowić będą środki własne Powiatu Szczecineckiego, zaś 357.319,00 zł dofinansowanie z FRKF.

Na budowę i modernizację obiektóww przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 6.660.239,13 zł. Bardzo ważną inwestycją będzie ta realizowana w szczecineckim szpitalu czyli dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Całkowity koszt zadania zaplanowanego do realizacji na dwa lata to 7.058.824,00 zł. Na jego rozpoczęcie w planie finansowym przewidziano kwotę 3.525.000,00 złz czego 3.000.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład, zaś 525.000,00 złze środków własnych Powiatu.

Również na dwa lata zaplanowane jest zadanie łączone: budowa ogólnodostępnego, wielofunkcjonalnego boiska z wyposażeniem przy ZS Nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Szkolenia Zawodowego przy ZST w Szczecinku. Jego koszt to 2.040.817,00 zł. W przyszłym roku na ten cel zostanie wydatkowane 1.020.400,00 zł1.000.000,00 zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, 20.400,00 złstanowić będą środki własne samorządu powiatowego.

Juchowo w gminie Borne Sulinowo słynie ze znajdujących się tam ruin pałacu rodu von Kleist. Powiat Szczecinecki zamierza przeprowadzić prace konserwatorskie zabezpieczające zabytek. Całość pochłonie 1.020.409,00 zł. Na prace w roku 2024 zaplanowano 510.206,00 zł500.000,00 złpochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny Powiatu wyniesie 10.206,00 zł.

Samorząd powiatowy wesprze renowację jeszcze jednego zabytku – kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku. Na ten cel podobnie jak w przypadku pałacu przewidziano 510.206,00 zł. Tak samo będzie wyglądał montaż finansowy obu inwestycji.

Przy SOSW im. Jana Brzechwy w Szczecinku powstanie EkoOgród. Koszt zadania to 165.427,13 zł. Zostanie ono dofinansowane kwotą 148.884,41 zł z WFOSiGW. Po stronie samorządu powiatowego pozostanie zabezpieczenie 16.542,72 zł.

 Inne zadanie ujęte w przyszłorocznym planie finansowym to rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP PSP w Szczecinku. Jego koszt to 629.000,00 zł i w całości zostanie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa.

W 2024 roku Powiat Szczecinecki zamierza zakupić niezbędny sprzęt za łączną kwotę 285.867,00 zł. Największa suma bo aż 150.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do SM w Bornem Sulinowie. Nowy samochód ciężarowy za 50.000,00 zł trafi do PZD. Skorzystają również szkoły, w ZS Nr 6 pojawi się ciągnik rolniczy wart 17.000,00 zł, zaś w kuchni internatu ZS Nr 7 nowe wyposażenie za 31.000,00 zł. Wszystkie te zakupy samorząd powiatowy poczyni w ramach środków własnych. Wyjątek stanowić będą dostawa i montaż podnośnika sufitowego do DPS w Bornem Sulinowie. Jego wartość to 37.367,00 zł. Przy tym zakupie wkład własny Powiatu wyniesie 7.473,00 zł, pozostała kwota w wysokości 29.894,00 złpochodzić będzie z ZUS.

Na likwidację barier komunikacyjnych i architektonicznych w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano kwotę 750.000,00 zł. Za kwotę 420.000,00 zł zostanie zakupiony nowy autobus do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami i na wózkach inwalidzkich z ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Powiat zabezpieczy na ten cel 90.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 330.000,00 zł pochodzić będzie z środków PFRON. Nowy, 9-osobowy bus trafi do DPS w Bornem Sulinowie. Koszt pojazdu to 160.000,00 zł. Tym razem dofinansowanie z PFRON wyniesie 135.000,00 zł, zaś po stronie samorządu powiatowego pozostanie 30.000,00 zł. Analogicznie będzie wyglądał montaż finansowy przy zakupie takiego samego pojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku.

W każdym budżecie samorząd powiatowy zabezpiecza środki na dokumentacje technicznepod przyszłe inwestycje. Do projektu przyszłorocznego planu finansowego wpisano 250.000,00 złAktualizacja baz danych ewidencji dróg PZD kosztować będzie 20.000,00 zł. W budżecie zabezpieczono również środki w wysokości 494.389,00 zł dla DPS w Bornem Sulinowie w związku z konkursem „Lider dostępności”. 

Jak widać przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego prezentuje się niezwykle ambitnie. Dokument zostanie wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej która podda go ocenie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zwrotnej, powiatowi radni pochylą się nad uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 rok. Sesja budżetowa odbędzie się najpewniej pod koniec grudnia br.

Info: Piotr Rozmus