Strona główna Szczecinek Powiat Szczecinecki z budżetem na rok 2023

Powiat Szczecinecki z budżetem na rok 2023

Ambitny budżet na trudne czasy… Tak w kilku słowach – biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej, duży wzrost płacy minimalnej, jak również galopującą inflację – można określić przyszłoroczny plan finansowy Powiatu Szczecineckiego. Projekt budżetu na 2023 rok został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a w poniedziałek przyjęli go również radni.

Ambitny budżet na trudne czasy… – to sformułowanie, które podczas dzisiejszej sesji budżetowej wielokrotnie wybrzmiewało z ust radnych. Starosta Krzysztof Lis tradycyjnie posiłkując się prezentacją, skrupulatnie przedstawił im szczegóły planu finansowego. Szacowane dochody przyszłorocznego budżetu to 167.812.384,55 zł. Planowana suma wydatków to  169.047.825,37 zł. Przychody budżetu planuje się na poziomie 7.807.241,02 zł, a rozchody w kwocie 6.571.800,20 zł.

Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne sumy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2023 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 55.349.791,84 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 19.609.712,12 zł, kulturę fizyczną i sport 16.847.342,00 zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 683.300,00 zł.

Na pomoc społeczną samorząd powiatowy przeznaczy 12.469.750,00 zł. To m.in. środki zaplanowane na  funkcjonowanie DPS, PCPR oraz dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zabezpieczono kwotę 5.655.400,00 zł. To z kolei fundusze na funkcjonowanie PUP, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W 2023 r. Powiat Szczecinecki zamierza wydać na zadania inwestycyjne  36.228.394,68 zł, tj. ponad 21% wszystkich wydatków budżetu. 12.178.703,73 zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. 

Szczegóły dotyczące projektu budżetu 2023: link

Ostatecznie przyszłoroczny plan finansowy Powiatu Szczecineckiego został przyjęty stosunkiem głosów 12 „za” i 6 „wstrzymujących się”.

Nie każdy plan finansowy może być rekordowy, ale 21% budżetu na inwestycje w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej to bardzo dobry wynik, co w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości podkreślił radny Arkadiusz Górka. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż co druga złotówka zostanie przeznaczona na oświatę, co na pewno tak jak w latach ubiegłych, przełoży się na sukcesy uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Głosu nie zabrał nikt z radnych Koalicji Obywatelskiej. Radny Grzegorz Poczobut, który zaraz potem wystąpił w imieniu radnych Porozumienia Samorządowego, uznał to za bardzo dobry znak, świadczący o tym, że najwyraźniej w ich mniemaniu przyszłoroczny plan finansowy po prostu nie ma słabych stron. Radny docenił środki które zostaną przeznaczone na inwestycje, zwłaszcza te drogowe, bowiem dobre drogi to przecież bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wiceprzewodniczący Rady pochwalił również sukcesywne doposażanie PZD w sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg. Taka praktyka to najlepsza i najkrótsza droga do uniezależnienia się od podmiotów zewnętrznych świadczących te usługi. Dzięki temu gros zadań Powiatowy Zarząd Dróg może już wykonywać we własnym zakresie.  

Bardzo pozytywnie na temat przyszłorocznego budżetu wypowiadała się także radna niezależna Bożena Kawczyńska, która stwierdziła, że między rozmachem z jakim został skonstruowany, rozwojem i potrzebą stabilizacji, panuje ważna, gwarantująca bezpieczeństwo równowaga. Radna doceniła zaangażowanie wszystkich pracowników w jego przygotowanie, podkreślając jednak, że na pokładzie statku jest tylko jeden kapitan, a starosta Krzysztof Lis kierował swoją załogą doskonale.   

W obradach wzięła udział minister Małgorzata Golińska, która przyznała, że mijający rok na pewno był trudny, ale dzięki wzajemnej współpracy, zjednoczeniu dla wspólnej sprawy i środkom z programów rządowych, udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Posłanka ziemi szczecineckiej za rzeczoną współpracę dziękowała staroście, radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego w Szczecinku odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Starosta Krzysztof Lis podkreślał, że gdyby nie zaangażowanie i wkład minister Małgorzaty Golińskiej wiele ze sztandarowych inwestycji Powiatu Szczecineckiego po prostu nie miałoby szans na realizację. Starosta dziękował wszystkim osobom mającym swój udział w przygotowaniu przyszłorocznego planu finansowego, skarbnik Powiatu Ewie Mikłasz i całemu Wydziałowi Finansowemu, dyrektorom  jednostek organizacyjnych i szkół oraz ich księgowym, a także dyrektorom komórek organizacyjnych i prawnikom Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Na zakończenie obrad przewodniczący Cezary Jankowski w imieniu biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka oraz swoim, złożył radnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023,
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2036,
  • w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Szczecinku,
  • w sprawie udzielenia Gminie Szczecinek pomocy finansowej.

Info: Piotr Rozmus