Strona główna Szczecinek Radni powiatowi przyjęli budżet na 2024 rok

Radni powiatowi przyjęli budżet na 2024 rok

Absolutnie rekordowy pod względem inwestycyjnym… Tak najtrafniej w kilku słowach można określić przyszłoroczny plan finansowy Powiatu Szczecineckiego. Projekt budżetu na 2024 rok został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a w poniedziałek, 18 grudnia, przyjęli go również radni.

Posiedzenie rozpoczęło się niezwykle miłym i świątecznym akcentem, bowiem do Starostwa Powiatowego w Szczecinku dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Starosta Krzysztof Lis oraz przewodniczący Rady Cezary Jankowski odebrali symboliczny płomień z rąk Komendanta Hufca ZHP w Szczecinku hm. Piotra Mikołajczuka. W tym roku Światło przekazywane jest wraz z przesłaniem „Czyńmy pokój”. Warto zaznaczyć, że światełko dostępne jest dla wszystkich mieszkańców powiatu szczecineckiego.

Absolutnie rekordowy, to określenie, które podczas obrad wybrzmiewało wielokrotnie. Nic dziwnego, bowiem z liczbami trudno dyskutować. Szacowane dochody przyszłorocznego budżetu to 221.197.528,68 zł, zaś planowana suma wydatków to 225.554.796,64. Przychody budżetu planuje się na poziomie 12.116.150,35 zł, a rozchody w kwocie 7.758.882,39 zł.

Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne sumy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2024 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy aż 121.044.172,62 zł! I creme de la crème, czyli inwestycje, a więc coś co mieszkańców powiatu szczecineckiego interesuje najbardziej. Na nie samorząd powiatowy planuje przeznaczyć w przyszłym roku 64.076.223,03 zł, czyli 28,41% całego budżetu. Podczas posiedzenia starosta Krzysztof Lis posiłkując się prezentacją przybliżył radnym te najważniejsze. A oto kilka z nich:

Drogi. Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczone 27.112.068,90 zł. Jednym z najistotniejszych zadań będzie realizacja III etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 3581Z na odcinku Drężno -Stępień wraz przebudową przepustu. Koszt przedsięwzięcia to 10.662.500,00 zł. Źródła finansowania: 5.331.250,00 zł – rezerwa subwencji ogólnej, 5.331.250,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Wśród innych najważniejszych zadań drogowych, których realizację Powiat Szczecinecki zamierza rozpocząć w 2024 roku znalazła się m.in. przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo Barwice. Koszt całego przedsięwzięcia to 12.759.270,75 zł. W kolejnych 12 miesiącach na jego realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przeznaczone 6.379.635,37 zł. Innym zaplanowanym zadaniem jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1267Z na odcinku od miejscowości Spore do miejscowości Nowe Gonne, do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11. Koszt inwestycji to 5.379.925,00 zł. Realizacja zadania zostanie dofinansowana kwotą 2.500.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz kwotą 2.663.329,00 zł w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład własny samorządu powiatowego wyniesie 216.596,00 zł.

Inwestycją na którą z utęsknieniem czekają zwłaszcza mieszkańcy gminy Borne Sulinowo jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1298Z przy ulicy Orła Białego. Koszt zadania to 1.285.689,72 zł. Dofinansowanie w wysokości 1.013.168,90 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jeśli mowa o inwestycjach drogowych to należy również wspomnieć o planowanych remontach zniszczonych dróg powiatowych. Te zadania pochłoną 2.105.264,00 zł2.000.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z własnych środków Powiat Szczecinecki wyasygnuje 105.264,00 zł.

Budowa i przebudowa obiektów sportowych. Powiat Szczecinecki na tego typu inwestycje przeznaczy 28.503.650,00 zł. Samorząd będzie kontynuował realizację dwóch sztandarowych zadań: Budowę hali widowiskowo sportowej przy ZST w Szczecinku (Kwota:7.753.000,00 zł7.253.000,00 zł – środki własne, 500.000,00 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz przebudowę i rozbudowę budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu (Kwota:11.030.000,00 zł3.830.000,00 zł – środki własne, 7.200,000,00 zł– Rządowy Fundusz Polski Ład).

Następnym istotnym zadaniem na realizację którego czekają uczniowie SOSW w Szczecinku będzie budowa hali sportowej przy ośrodku oraz adaptacja starej sali gimnastycznej na gabinety rewalidacyjne. Ogólny koszt zadania to 10.141.150,00 zł. W przyszłym roku samorząd powiatowy przeznaczy na nie 7.400.000,00 zł (4.500.000,00 zł – PFRON, 2.900.000,00 zł – FRKF) Kolejne z przedsięwzięć przewiduje zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 i. KEN w Szczecinku. Koszt: 1.606.011,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w ramach programu Olimpia 948.500,00 zł, środki własne 657.511,00 zł).

W przyszłym roku modernizacji zostaną poddane dwa boiska (orliki), które powstały w 2012 roku. Koszt zabiegów modernizacyjnych to 714.639,00 złz czego 357.320,00 zł stanowić będą środki własne Powiatu Szczecineckiego, zaś 357.319,00 złdofinansowanie z FRKF.

Budowa i modernizacja obiektów. W przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć na nie 6.660.239,13 zł. Bardzo ważną inwestycją będzie ta realizowana w szczecineckim szpitalu czyli dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Całkowity koszt zadania zaplanowanego do realizacji na dwa lata to 7.058.824,00 zł. Na jego rozpoczęcie w planie finansowym przewidziano kwotę 3.525.000,00 złz czego 3.000.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład, zaś 525.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Również na dwa lata zaplanowane jest zadanie łączone: budowa ogólnodostępnego, wielofunkcjonalnego boiska z wyposażeniem przy ZS Nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Szkolenia Zawodowego przy ZST w Szczecinku. Jego koszt to 2.040.817,00 zł. W przyszłym roku na ten cel zostanie wydatkowane 1.020.400,00 zł.1.000.000,00 zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, 20.400,00 złstanowić będą środki własne samorządu powiatowego.

Juchowo w gminie Borne Sulinowo słynie ze znajdujących się tam ruin pałacu rodu von Kleist. Powiat Szczecinecki zamierza przeprowadzić prace konserwatorskie zabezpieczające zabytek. Całość pochłonie 1.020.409,00 zł. Na prace w roku 2024 zaplanowano 510.206,00 zł500.000,00 złpochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny Powiatu wyniesie 10.206,00 zł. Samorząd powiatowy wesprze renowację jeszcze jednego zabytku – kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku. Na ten cel podobnie jak w przypadku pałacu przewidziano 510.206,00 zł.

Tak samo będzie wyglądał montaż finansowy obu inwestycji. Przy SOSW im. Jana Brzechwy w Szczecinku powstanie EkoOgród. Koszt zadania to 165.427,13 zł. Zostanie ono dofinansowane kwotą 148.884,41 zł z WFOSiGW. Po stronie samorządu powiatowego pozostanie zabezpieczenie 16.542,72 zł.

Inne zadanie ujęte w przyszłorocznym planie finansowym to rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP PSP w Szczecinku. Jego koszt to 629.000,00 zł i w całości zostanie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa.

Zakupy niezbędnego sprzętu. W 2024 roku Powiat Szczecinecki zamierza wydać na zakupy 285.867,00 zł. Największa suma bo aż 150.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do SM w Bornem Sulinowie. Nowy samochód ciężarowy za 50.000,00 zł trafi do PZD. Skorzystają również szkoły, w ZS Nr 6 pojawi się ciągnik rolniczy wart 17.000,00 zł, zaś w kuchni internatu ZS Nr 7 nowe wyposażenie za 31.000,00 zł. Wszystkie te zakupy samorząd powiatowy poczyni w ramach środków własnych. Wyjątek stanowić będą dostawa i montaż podnośnika sufitowego do DPS w Bornem Sulinowie. Jego wartość to 37.367,00 zł. Przy tym zakupie wkład własny Powiatu wyniesie 7.473,00 zł, pozostała kwota w wysokości 29.894,00 złpochodzić będzie z ZUS.

Na likwidację barier komunikacyjnych i architektonicznych w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano kwotę 750.000,00 zł. Za kwotę 420.000,00 zł zostanie zakupiony nowy autobus do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami i na wózkach inwalidzkich z ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Powiat zabezpieczy na ten cel 90.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 330.000,00 zł pochodzić będzie z środków PFRON. Nowy, 9-osobowy bus trafi do DPS w Bornem Sulinowie. Koszt pojazdu to 160.000,00 zł. Tym razem dofinansowanie z PFRON wyniesie 135.000,00 zł, zaś po stronie samorządu powiatowego pozostanie 30.000,00 zł. Analogicznie będzie wyglądał montaż finansowy przy zakupie takiego samego pojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku.

Zaraz po wystąpieniu starostów, opinie na temat projektu budżetu wyrazli przedstawiciele poszczególnych klubów. Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, radny Arkadiusz Górka opisując plan finansowy określał go mianem nie tylko rekordowego, ale także prorozwojowego oraz niezwykle optymistycznego. Podkreślał znaczenie ważnych inwestycji oraz tego, że co trzecia złotówka zostanie przeznaczona na oświatę. Radny dziękował za wsparcie poseł Małgorzacie Golińskiej. 

W imieniu radnych Porozumienia Samorządowego, miejsce przy mównicy zajął radny Grzegorz Poczobut. Wiceprzewodniczący podkreślał, że budżet został bardzo dobrze przemyślany i stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców powiatu. Zwrócił szczególną uwagą na trzy najważniejsze obszary, w których w przyszłym roku dziać się będzie bardzo dużo pod względem inwestycyjnym: edukację i oświatę, ochronę zdrowia i zadania drogowe w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Głosu nie zabrał nikt z Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Bardzo pozytywnie na temat przyszłorocznego budżetu wypowiadała się także radna niezależna Bożena Kawczyńska, która pokusiła się nawet o stwierdzenie: „Wszystko czego dotknie starosta, zamienia się w złoto”. Radna podkreślała bardzo dobre zarządzanie spółkami, szkołami, znaczenie wykwalifikowanej kadry oraz zmniejszającego się długu. Chwaliła również powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego i oraz wyraziła nadzieję, że placówka będzie mogła również działać w tak ważnym obszarze jakim jest psychiatria dziecięca.

Dużo ciepłych słów popłynęło również z ust drugiego z niezależnych radnych Andrzeja Krawczyka. Radny przez swoją sportową działalność dużo podróżuje po kraju i jak zapewniał taką sportową infrastrukturą jaką ma Powiat Szczecinecki może poszczycić się niewiele samorządów. Radny dziękował staroście i skarbnik Ewie Mikłasz, dodając na koniec pół żartem, pół serio, że być może warto byłoby rozważyć nadanie powstającemu właśnie Powiatowemu Centrum Sportu imienia …Krzysztofa Lisa.

W posiedzeniu wzięło udział 18 radnych. Budżet został przyjęty stosunkiem głosu 13 „za” i 5 „wstrzymujących się od głosu”. Starosta dziękował wszystkim osobom mającym swój udział w przygotowaniu przyszłorocznego planu finansowego, skarbnik Powiatu Ewie Mikłasz i całemu Wydziałowi Finansowemu, dyrektorom jednostek organizacyjnych i szkół oraz ich księgowym, a także dyrektorom komórek organizacyjnych i prawnikom Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

W obradach uczestniczyła poseł Małgorzata Golińska, która dziękując za współpracę, przypomniała najważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z programów rządowych.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Cezary Jankowski złożył radnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Info: Piotr Rozmus