Strona główna Szczecinek Sesja w Powiecie po raz ostatni

Sesja w Powiecie po raz ostatni

Powoli kończy się kadencja samorządu powiatowego 2018-2024. Zostanie zapamiętana nie tylko jako ta najdłuższa w historii, ale przede wszystkim jako ta podczas której udało się zrealizować wiele sztandarowych inwestycji na rzecz mieszkańców powiatu szczecineckiego. Przeprowadzona 3 kwietnia LXXVI sesja Rady Powiatu w Szczecinku była dla radnych doskonałą sposobnością do podziękowania sobie za współpracę i podsumowaniem tego co udało się dokonać.

Tego dnia padło wiele ciepłych słów, a pierwsze z ust starosty Krzysztofa Lisa, który dziękował Zarządowi Powiatu, radnym, paniom skarbnik i sekretarz, prezesom spółek, dyrektorom i pracownikom komórek oraz jednostek organizacyjnych starostwa, a także służbom mundurowym, za wszystko co wydarzyło się w minionych pięciu latach.

Starosta w swoim stylu, posiłkując się prezentacją przedstawił szereg najistotniejszych faktów dotyczących mijającej kadencji. A oto kilka z nich:

 • Dochody Powiatu Szczecineckiego w latach 2018-2023 wyniosły 1.072.940.033,15 zł, zaś wydatki 1.00.239.581,41 zł.
 • Na inwestycje przeznaczono 231.005.998,51 zł, z czego aż 139.256.862,29 zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych. 94.225.454, 14 zł wydatkowano na drogi.
 • Na szeroko pojętą oświatę wyasygnowano 449.426.069,46 zł, zaś ochronę zdrowia 24.386.115,08 zł.
 • Różnego rodzaju programy miękkie realizowane przez Powiat Szczecinecki i podległe mu jednostki pochłonęły 14.164.561,44 zł. PUP w Szczecinku na przeciwdziałanie bezrobociu wydatkował 104.680.249,60 zł.
 • Powstało 465 nowych firm jednoosobowych i 380 nowych stanowisk pracy.

Starosta przypomniał również, iż kadencja 2018-2024 postawiła przed samorządem wiele wyzwań w kontekście pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. Wydatki związane z wirusem wyniosły 31.648.900,00 zł, w konsekwencji wojny Powiat zorganizował schronienie dla ponad 200 uchodźców, zapewniając im w najtrudniejszym okresie wyżywienie, leczenie oraz dostęp do edukacji, kursów i szkoleń, które pomogły im odnaleźć się na lokalnym rynku pracy.

Radni otrzymali okolicznościowe medale, pióra i długopisy z dedykacją, oraz ponad 150 stronicową broszurę przygotowaną przez dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Katarzynę Oleś, zawierającą całościowe kompendium wiedzy na temat pięcioletniej pracy samorządu powiatowego. Dyrektorzy otrzymali wyjątkowe upominki przygotowane przez ArtE Pracownię Rękodzieła Artystycznego Edyty Wieleby-Matyśniak.

Staroście, Zarządowi Powiatu oraz radnym za współpracę dziękowali również m.in. przewodniczący Rady Powiatu Cezary Jankowski, radni niezależni Bożena Kawczyńska oraz Andrzej Krawczyk, wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku insp. Andrzej Dziemianko, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku kpt. Mirosław Śledź, w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych Dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzata Kubiak-Horniatko, zaś w imieniu dyrektorów szkół dyrektor ZS nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku Robert Jasek.

Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące sprawozdania komendanta powiatowego Policji w Szczecinku z działalności Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego za rok 2023 oraz informacji komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku na temat stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok.

Wśród pozostałych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025;
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024-2036;
 • uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU SZCZECINECKIEGO 2030” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Powiatu Szczecineckiego 2030;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Szczecineckim na lata 2021-2025;
 • przekształcenia mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego. Po zakończeniu posiedzenia wszyscy radni, a także skarbnik Powiatu Ewa Mikłasz oraz sekretarz Judyta Syczewska, ustawili się do pamiątkowej fotografii przed gmachem starostwa.

Zaraz potem wszyscy przemieścili się do ZST, gdzie odbyło się otwarcie wirtualnej strzelnicy. Każdy z gości mógł spróbować swoich sił. Inwestycja kosztowała  niespełna 500 tys. zł: 336 zł pochodziło z budżetu Powiatu, zaś 200 tys. zł stanowiło wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto również przy tej okazji przypomnieć, że wirtualne strzelnice powstały także przy I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku oraz ZS nr 7 w Białym Borze.

Info: Piotr Rozmus