Strona główna Szczecinek Ratusz kontra przedszkola: Zarzut represjonowania jest absurdalny

Ratusz kontra przedszkola: Zarzut represjonowania jest absurdalny

W odpowiedzi na oświadczenie stanowisko właścicielek Przedszkola Niepublicznego Krasnoludek, wydane po tym jak Komunalne Centrum Usług Wspólnych z dniem 28 kwietnia wypowiedziało umowę najmu właścicielom, tym razem miejska jednostka przesłała do nas swoje oświadczenie. Całość publikujemy poniżej.

W związku z oświadczeniem kierownictwa spółki cywilnej E. Kwak i M. Smukowska, Komunalne, Centrum Usług Wspólnych informuje, że jako trwały zarządca nieruchomości, na której znajduje się niepubliczne Przedszkole Krasnoludek, działa zgodnie z przysługującymi mu prawami, które obejmują również tworzenie dokumentacji fotograficznej wizytowanych nieruchomości (obiekt został przekazany w trwały zarząd do KCUW w styczniu 2022 r.). Kontrole techniczne obiektów należących do miasta, w których działają przedszkola niepubliczne, są rutynowym elementem nadzoru właściciela i  zostały zapowiedziane we wszystkich szczecineckich placówkach przedszkolnych.  Podnoszony w tym kontekście przez kierownictwo spółki prowadzącej przedszkole Krasnoludek zarzut represjonowania jej przez dyrektora KCUW, jest więc absurdalny. Kontrola obiektu jest  bowiem niezbywalnym prawem właściciela nieruchomości, a w tej materii  Miasto Szczecinek reprezentuje jego  jednostka organizacyjna, którą  jest KCUW.

W trakcie przeprowadzonej w dniu 4 marca 2022 r. kontroli stanu technicznego obiektu przy ulicy Przemysłowej 5 stwierdzono szereg nieprawidłowości, które w ewidentny sposób naruszały zapisy zawartej z miastem umowy dzierżawy. Najważniejsze z nich to samowolne posadowienie na terenie należącej do miasta nieruchomości stacjonarnych nośników reklamowych,  pozostawione na placu zabaw bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, zagrażające zdrowiu dzieci,   ostre fragmenty zdezelowanych instalacji reklamowych, stalowe liny mocujące płot ogrodzeniowy z podłożem,   zardzewiałe urządzenie rekreacyjne nieposiadające stosownych atestów  oraz niezabezpieczona piaskownica z widocznymi zanieczyszczeniami o charakterze organicznym (stosowna dokumentacja fotograficzna została przesłana organowi prowadzącemu przedszkole Krasnoludek wraz w rozwiązaniem umowy w formie protokołu).

W związku z powyższym, prowadzący kontrolę wystąpili w dniu 7 marca 2022 r. do spółki cywilnej E. Kwak, M. Smukowska o złożenie  wyjaśnień, na jakiej podstawie umieszczona została na terenie należącym do miasta stacjonarna reklama w postaci  bilbordu. W kolejnym piśmie z dnia 9 marca 2022, zgodnie z przysługującym prawem, KCUW zażądało od kierownictwa przedszkola książki budowlanej obiektu, w której powinien się znaleźć prowadzony na bieżąco wykaz przeprowadzonych okresowych kontroli oraz badań stanu technicznego obiektu. Odpowiedzi, jakie w tej sprawie otrzymaliśmy,  utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że organ prowadzący przedszkole Krasnoludek w sposób lekceważący podchodzi nie tylko do zapisów umowy dzierżawy, ale i bezpieczeństwa dzieci. Jako podstawę prawną posadowienia bilbordu przedstawiona nam pismo burmistrza miasta z 25 września 2008 roku, w którym jednoznacznie stwierdzono, że zgoda na wywieszenie banera reklamowego dotyczy tylko płotu ogrodzeniowego, a nie możliwości zainstalowania stacjonarnej reklamy posadowionej na stałe w gruncie – i to na terenie placu zabaw (sic!). 

Innymi słowy, bilbordy, które były przez spółkę prowadzącą przedszkole wykorzystywane w celach zarobkowych, zostały tam umieszczone nielegalnie.

Jeśli chodzi natomiast o książkę obiektu budowlanego, którą spółka cywilna E. Kwak, M. Smukowska miała przedstawić kontrolującym w terminie nieprzekraczającym 10 marca 2022 r., dokumentacja takowa w ogóle do KCUW nie została dostarczona! W piśmie, jakie otrzymaliśmy w tej sprawie 16 marca 2022 roku,  organ prowadzący przedszkole Krasnoludek  stwierdził jedynie – cytuję in extenso –  „jesteśmy w posiadaniu aktualnych protokołów dotyczących przeglądów budynku jednakże znajdują się one u naszego inspektora budowlanego i są w trakcie weryfikacji”. Wobec jaskrawego naruszenia przepisów wynikających z litery prawa budowlanego sprawę skierowaliśmy w dniu 14 marca 2022 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (17 marca 2022 r.).  Obie te instytucje, w odstępach kilku tygodni dokonały kontroli obiektu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoich zaleceniach pokontrolnych nakazał usunąć stwierdzone uchybienia, nie wnosząc jednak  zastrzeżeń w zakresie stanu sanitarnego oraz warunków  żywienia zbiorowego dzieci. Ze wstępnych informacji, jakie otrzymałem z biura Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku (protokół gotowy będzie w przyszłym tygodniu), wynika natomiast że w trakcie przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2022 roku kontroli, stwierdzono rażące uchybienia 
w postaci: 

  • braku pięcioletniego protokołu  technicznego budynku – obowiązek  wynikający z art. 6 ust. 2, pkt 1 prawa budowlanego, 
  • braku wcześniejszych przeglądów instalacji elektrycznej,
  • braku przeglądu wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
  • niekompletnego protokołu kominiarskiego, 
  • braku protokołu wydajności instalacji wentylacji mechanicznej,
  • braku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
  • braku atestów urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placu zabaw dla dzieci wraz z corocznym obowiązkowym przeglądem. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że książka obiektu budowlanego, zgodnie z artykułem 64 prawa budowlanego,  jest dokumentem, w którym znajdują się aktualne przeglądy stanu technicznego budynku oraz wszelkie remonty, a jej prowadzenie jest warunkiem sine qua non prawidłowego użytkowania każdego obiektu. Trudno zatem mówić o bezpieczeństwie dzieci, jeśli podmiot prowadzący placówkę oświatową nie jest w stanie udokumentować kluczowych dla bezpiecznej eksploatacji budynku aktualnych przeglądów budowlanych etc., a z taką sytuacją mamy w tym przypadku do czynienia. Jak to się ma do  złożonego do KCUW przez kierownictwo spółki  w piśmie z 14 marca bieżącego roku zapewnienia o posiadaniu aktualnych protokołów i przeglądów budynku, pozostawiam bez komentarza. Wszystko jednak wskazuje na to, że organ prowadzący przedszkole Krasnoludek poświadczył  nieprawdę. 

Osobną kwestią było powiadomienie Kuratorium Oświaty w Koszalinie o budzącej niepokój rekrutacji, jaką prowadzi kierownictwo przedszkola. Zgodnie z podpisaną umową od 1 września 2022 r., a teraz już od 1 lipca, spółka cywilna E. Kwak i M. Smukowska, nie będzie posiadała tytułu prawnego do zajmowania lokalu przy ulicy Przemysłowej 5. Dlatego też zawiadomiono o tym fakcie organ nadzoru pedagogicznego. Brak aktualnego miejsca prowadzenia działalności oświatowej skutkuje bowiem wykreśleniem z rejestru placówek oświatowych Burmistrza Szczecinka, a co za tym idzie, wstrzymaniem dotacji wypłacanej z budżetu miasta.

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku do dzisiaj, pomimo oficjalnego pisma w tej sprawie,  nie otrzymało konkretnej informacji o tym, gdzie znajdować się będzie nowa siedziba tej placówki od 1 września 2022 r.

KCUW w Szczecinku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj