Strona główna Region Droga S11 z unijnym dofinansowaniem

Droga S11 z unijnym dofinansowaniem

Ponad 856 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 48 km. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi ponad 1,7 mld zł. W ramach POIiŚ GDDKiA zawarła już 78 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych.

Nowa S11 

Droga ekspresowa S11 w przyszłości połączy środkowy odcinek wybrzeża Bałtyku, przez Poznań, z Górnym Śląskiem. Koszalin – Bobolice to pierwszy budowany odcinek szlakowy S11. Wcześniej na tej trasie powstawały tylko obwodnice poszczególnych miejscowości. Nowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiega przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży. 

Realizacja w formule Projektuj i buduj 

S11 Koszalin – Bobolice składa się z trzech odcinków realizacyjnych. Umowy na zaprojektowanie i budowę zostały podpisane w lutym i marcu 2020 roku. Wykonawcy zgodnie z terminami kontraktowymi opracowali projekty budowlane, następnie zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W czerwcu 2021 roku decyzje ZRID zostały uzyskane, co pozwoliło od lipca rozpocząć roboty budowalne. 

Obecnie na wszystkich trzech odcinkach trwają intensywne prace. Na inwestycji pracuje ponad 1000 osób oraz 430 jednostek sprzętu. Niemal wszystkie roboty ziemne zostały już wykonane. Trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni drogi. Do tej pory ułożono 260 tys. ton mas bitumicznych, czyli 40 proc. całości. Budowane są również obiekty mostowe, których łącznie powstanie 38. Na odcinku Koszalin – Zegrze Pomorskie oddano już do ruchu pięć wiaduktów nad S11 w ciągu dróg poprzecznych.  

Inwestycja obejmuję budowę pięciu węzłów drogowych, powstają również dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Bobolice. Zakończenie realizacji robót planowane jest w III kwartale przyszłego roku. 

Mamy już 78 umów i 84 wnioski o dofinansowanie  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarliśmy już 78 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Sześć kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 84,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 47,1 mld zł oraz wkład UE to około 40 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już ponad 92 proc. przyznanych nam środków unijnych. 

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ponad 2098 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 719 km dróg ekspresowych).   

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej, dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 110 km dróg krajowych (w tym 38 km autostrad i 62 km dróg ekspresowych). 

Zakładamy uzyskanie dofinansowania m.in. dla inwestycji realizowanych na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S1 i S7.

Info: GDDKiA Oddział Szczecin