Strona główna Szczecinek Bezrobocie w powiecie bez zmian

Bezrobocie w powiecie bez zmian

Po raz ostatni w tym roku obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Gremium podsumowało zadania i działania, które w minionych 12 miesiącach podjęto w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku mógł w mijającym roku przeznaczyć 13.983.813, 87 zł na zadania związane z aktywizacją bezrobotnych oraz tarczą antykryzysową. Jak poinformował dyrektor PUP w Szczecinku Wiesław Kosmala rzeczone środki zostały wykorzystane aż w 99,8 %.

Do najbardziej popularnych form wsparcia na pewno należały roboty publiczne, staże, różnego rodzaju szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, dotacje dla przedsiębiorców czy refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Starosta Krzysztof Lis przypomniał, że w ostatnim czasie w ramach dotacji i robót publicznych ze środków PUP wyasygnowano fundusze na zatrudnienie osób na składach węglowych, dzięki czemu poszczególne gminy łatwiej i sprawniej mogły wywiązać się z nałożonego na nie zadania polegającego na dostawie surowca swoim mieszkańcom.

Ponadto PUP miał do rozdysponowania 289 tys. zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy i pozwolił uzyskać dofinansowanie na kształcenie pracowników i pracodawców.

Następnie omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie szczecineckim, odnosząc się do liczby bezrobotnych w naszym regionie. Na koniec listopada 2022 roku było ich 3323. W mieście Szczecinek bez pracy pozostawały 1373 osoby, w gminie Szczecinek 459 osób, w gminie Grzmiąca 265 osób, w gminie Borne Sulinowo 349 osób, w gminie Biały Bór 286 osób, zaś w gminie Barwice 591 osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego w powiecie szczecineckim bez pracy pozostawały 3474 osoby.

W br. PUP w Szczecinku prowadził dwa projekty pilotażowe. Pierwszy z nich to „Aktywny Rodzic”. Głównym jego celem było zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej poprzez wsparcie w postaci refundacji kosztów (w wysokości stawek rynkowych) opieki nad dzieckiem w wieku do 5 lat w: przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani przez maksymalnie 12 miesięcy (tj. do 12 refundacji) względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5. rok życia.

Drugim z programów był „Voucher zatrudnieniowy” realizowany w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. W ramach tego rodzaju pomocy można było otrzymać 30 tys. zł na zatrudnienie pracownika.

W jednym z ostatnich punktów omówiono aktualną sytuację dotyczącą rejestracji uchodźców z Ukrainy i działań Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz ich wsparcia na rynku pracy. Warto przypomnieć, że urząd organizował różnego rodzaju szkolenia podczas których przebywający na terenie powiatu obywatele Ukrainy pozyskiwali informacje o możliwości zatrudnienia. Łącznie w powiecie szczecineckim pracuje obecnie 236 Ukraińców. Od czasu trwania wojny w Ukrainie w PUP w Szczecinku zarejestrowanych było 171 uchodźców, w tym 15 mężczyzn. W ewidencji nadal pozostaje 58 osób, w tym 30 aktywizowanych w formie stażu. Pracę podjęły 52 osoby, w tym 11 w ramach prac  interwencyjnych i 2 w ramach robót publicznych. Ponadto jednej osobie udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 23 osoby zostały wykreślone z ewidencji na własny wniosek.

W naszym powiecie zatrudnienie znaleźli również przedstawiciele innych narodowości: 8 Ormian, 74 Białorusinów, 47 Gruzinów i 2 Mołdawian.

Info: Piotr Rozmus