Strona główna Szczecinek Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

Czwartkowemu (06.07) posiedzeniu Zarządu Powiatu Szczecineckiego z powodu nieobecności starosty Krzysztofa Lisa przewodził wicestarosta Robert Fabisiak.

W pierwszej kolejności Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Wśród najważniejszych uchwał podjętych tego dnia znalazły się m.in. te dotyczące:

 – wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej i biegłego na budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku – warto przypomnieć, że Powiat Szczecinecki na realizację tego przedsięwzięcia otrzymał 948.563,70 zł dofinansowania w ramach Programu Olimpia 2023 realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszt całego zadania to 1.355.091,00 zł, a więc samorząd będzie musiał do niego dołożyć 406.527,30 zł. W okresie zimowym boisko zmienia się w lodowisko, a to oznacza, że już od tego roku będzie ono mogło funkcjonować znacznie dłużej niż dotychczas, czyli od listopada aż do marca.

– wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej i biegłego – rzeczona uchwala dotyczy remontu odcinka drogi Nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w Wielawinie. Droga zostanie wyremontowana na długości niespełna 4,5 km. W ramach inwestycji na połączeniu istniejących nawierzchni pojawi się frezowanie. Podłoże zostanie wzmocnione geosiatką z włókien szklano-węglowych, na którym kolejno ułożone będą warstwy bitumiczne. Przewidywana wartość zadania to 4.308.132,12 zł. Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.966.464,35 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zaraz potem Zarząd przychylił się do wniosku dyrektor DPS w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia placówce finansowego wsparcia. Zarząd Domu zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zadania zapewniającego osobom z niepełnosprawnościami dostęp do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji oraz urządzeń i usług na zasadzie równości z innymi obywatelami. W przypadku pozytywnego wniosku planuje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego w przestrzeni fizycznej budynków DPS-u, zakup prześcieradeł ewakuacyjnych w celu zapewnienia mieszkańców leżącym możliwości ewakuacji, zakup podnośników sufitowych i uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Wsparcie finansowe ze strony samorządu powiatowego ma zagwarantować wkład własny wnioskującego, który niezbędny jest przy realizacji tego przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość finansowania, o którą można się ubiegać nie może być wyższa niż 550 tys. zł, co stanowi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny stanowiący co najmniej 20% wartości kosztów.

W jednym z ostatnich punktów Zarząd przychylił się do wniosku rodziców dzieci rocznik 2012 trenujących piłkę nożną w UKS Akademia Piłkarska Szczecinek o sfinansowanie zakupu strojów piłkarskich. wniosek o sfinansowanie zakupu strojów piłkarskich wraz z wykonaniem nadruków dla dzieci „Orlicy młodsi” rocznik 2012, trenujących piłkę nożną w UKS Akademia Piłkarska Szczecinek.

Info: Piotr Rozmus